Občianske združenie PreDys

Úvodná stránka
Občianske združenie PreDys
Definícia ADHD
Obraz ĽMD
Hyperaktívne deti
Psychický a sociálny vývoj
Čo pomáha a škodí deťom
Zaujímavé články [nové]
Aby sme ich lepšie chápali
Poruchy učenia
Príčiny
Prečo deti neprospievajú?
Zaujímavé publikácie
Podpora rodičom a učiteľom
Aj také veci sa stávajú ...
 

Anketa:

    

Kontakt:
 predys@centrum.sk
Počet návštev:


 

 

Občianske združenie PreDys

je dobrovoľné nezávislé združenie občanov a právnických osôb, ktorých sa dotýka problematika špecifických vývinových porúch učenia a správania. 

Stanovy občianskeho združenia - formát PDF (na zobrazenie je nutné mať nainštalované Adobe Acrobat Reader)

 Cieľom združenia je :

 • vytváranie čo najpriaznivejších podmienok pre osobnostný rozvoj detí a mládeže,  s dôrazom na detskú populáciu zdravotne znevýhodnenú

 • včasná depistáž  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
  potrebami 

 • podpora inkluzívneho vzdelávania detí a mládeže  

 • podpora a pomoc deťom s ťažkosťami s učením a správaním

 • podpora a pomoc deťom zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia

 •  ochrana práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

 • podpora vzdelávania a osvety o problematike ľahkých mozgových dysfunkcií (ĽMD) a o špecifických poruchách učenia (ŠPU)

 •  prekonávanie komunikačných bariér a bariér v prístupe a postojoch k zdravotne znevýhodneným osobám

 • prehlbovanie a skvalitnenie spolupráce medzi pedagógmi a rodičmi detí s ĽMD a SPUCH

 • vytváranie a podieľanie sa na tvorbe výukových programov a špeciálnych učebných pomôcok, napomáhanie ich zavádzaniu do praxe

 •  podpora zdravia, najmä v oblasti prevencie psychických ochorení u detí a mládeže.

 

Svoje ciele sa združenie bude snažiť dosahovať nasledovnými aktivitami:

 • spoluprácou so školami, orgánmi štátnej a verejnej správy, s odbornými, kultúrnymi, vedeckými a stavovskými spolkami, združeniami, hnutiami, spoločnosťami, nadáciami,  občianskymi združeniami, a to tak na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni

 • spoluprácou s masmédiami 

 • organizovaním konferencií, diskusných fór,  výstav, workshopov

 • prednáškovou činnosťou pre odbornú i laickú verejnosť

 • ďalším vzdelávaním a zvyšovaním odbornosti formou kurzov a  seminárov pre pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, pediatrov

 • poskytovaním a organizovaním terapeutickej a konzultačnej pomoci  rodinám postihnutých detí

 • psychologicko-pedagogickým poradenstvom rodine i škole.

 

     Občianske združenie PreDys pomáha tým, ktorých sa dotýka problematika týchto porúch. Ľahké mozgové dysfunkcie (ĽMD) vznikajú väčšinou drobným, minimálnym poškodením centrálnej nervovej sústavy v raných vývinových obdobiach – v čase pred narodením, pri pôrode a aj skoro po pôrode. Táto drobná porucha CNS zapríčiňuje určité odchýlky v správaní a konaní dieťaťa. Prejavujú sa rôznymi kombináciami oslabení vo vnímaní, tvorení pojmov, reči, pamäti, v kontrole pozornosti, popudov alebo motoriky. V súvislosti s takýmito problémami detí sa  vyvíjajú špecifické poruchy učenia: dyslexia – porucha čítania, dysortografia – porucha pravopisu, dyskalkúlia – porucha matematických schopností, dysgrafia – porucha grafického prejavu, najmä písania. Od dieťaťa, ktoré má obe ruky v sadre, nik nečaká, že bude písať úlohy a jesť samo pri stole. Keď má ruky v sadre, znamená to, že má problém. Keď však dieťa píše nečitateľne, veľmi pomaly a s nevýslovnou námahou, keďže trpí špecifickou poruchou písania, jeho ťažkosti sú prehliadané. Je za ne dokonca trestané zlými známkami či početnými poznámkami v žiackej knižke, pretože tento „skrytý“ hendikep, na rozdiel od sadry, nie je vidieť.

     Ide teda o ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže, samo si ich nezavinilo (ani jeho rodičia) a ktoré spočiatku ťažko môže samo ovplyvniť. Mnohé deti s takýmito problémami nie sú ani diagnostikované, pretože v škole sú považované len za „hlúpe či lenivé alebo nevychované či ťažko zvládnuteľné“. Dôsledky týchto porúch – frustrácia a traumatizácia dieťaťa pre školské neúspechy - sú však často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ je dieťa chronicky stresované v škole, je neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, dochádza k narušeniu jeho osobnostného vývoja. Dostáva sa do stavu neznesiteľného napätia. Ak napätie trvá dlhšiu dobu, vyvolá rôzne neurotické príznaky - bolesti hlavy, žalúdka, poruchy spánku, nechutenstvo a pod. Strach, ktorý tieto deti prežívajú, je výrazom ich pocitu bezmocnosti voči ťažkostiam, ktoré majú. Strach vyvoláva bariéry, tie  prispievajú k prehĺbeniu neúspechu, neúspech zvyšuje strach. Je to začarovaný kruh, z ktorého sa dieťa samo, bez aktívnej pomoci dospelých, nedostane. Tieto deti potrebujú individuálny,  tolerantný, trpezlivý prístup zo strany dospelých. Sú často mimoriadne nadané, talentované, tvorivé, iniciatívne a pri správnom vedení sú z nich v dospelosti veľmi úspešní ľudia.

     Správnym prístupom, ktorý nemá byť odsudzujúci, znevažujúci, ale akceptujúci, milujúci, prijímajúci a otvorený postoj ako základ pre pomoc dieťaťa so špeciálnymi potrebami, ako aj poznaním možností náprav týchto hendikepov však môžeme týmto deťom účinne pomôcť a podať pomocnú ruku namiesto nálepky a škatuľky s označením „problémové dieťa“, ktoré je „segregované“ a vylučované z bežného triedneho kolektívu.  Deti, ktorým nebola včas poskytnutá  pomoc, sú náchylnejšie  k antisociálnemu správaniu.

     Cieľom OZ PreDys je zmena postojov k týmto deťom  – z negatívnych na pozitívne, šírenie osvety o týchto hendikepoch v masmédiách. Združenie organizuje prednášky a semináre pre odbornú i laickú verejnosť (informácie o pripravovaných podujatiach možno získať v časopise Pán učiteľ, v predajni Čierny Peter, ako aj na na stránke www.i-psychologia.sk ). Pomáha prekonávať „neviditeľné“ bariéry, predsudky a mýty o deťoch trpiacich týmito poruchami – aby z týchto „škaredých kačiatok“ mohli vyrásť „nádherné labute“.

     OZ Predys sa podieľa aj na tvorbe pomôcok pre tieto deti, napomáha ich zavedeniu do praxe. Iniciovalo vydanie praktických príručiek pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov (viď odporúčaná literatúra), čítanky pre deti s ťažkosťami s čítaním „Základy čítania“, vhodnej nielen pre deti s dyslexiou (poruchou čítania), ale aj na nácvik čítania s porozumením pre žiakov prvého stupňa. Ďalšia pomôcka, „Čitateľské tabuľky“ je určená na rozvoj čitateľských zručností, vhodná je i pre deti z minoritných skupín, ako aj na prevenciu porúch čítania.

     OZ PreDys podporuje vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v bežnom vzdelávacom prúde, kde majú vzory správania v každodennom živote u svojich rovesníkov, zasadzuje sa za inkluzívne vzdelávanie.  Inklúzia je presvedčenie, že ľudia pracujú a žijú v prostrediach, kde sa stretávajú s ľuďmi rôznych názorov, záujmov, vyznaní, rôzneho etnického pôvodu, s ľuďmi zdravými, chorými, postihnutými – a deti každého veku sa majú učiť v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá ich budúcemu pracovnému a životnému prostrediu. Inkluzívne vzdelávanie nie je nič iné ako dobré vyučovanie. Znamená organizovať vyučovanie tak, aby sa rešpektovali potreby každého jednotlivého dieťaťa, čo umožňuje vyhovieť aj potrebám dieťaťa zdravotne znevýhodneného a zároveň zvyšuje kvalitu učenia všetkých detí. Inklúzia znamená dať každému dieťaťu to, čo práve potrebuje.

     Rodina je pre dieťa s ĽMD nielen prvým, ale často, žiaľ, aj posledným útočiskom. Rodina je ako škrupinka, v ktorej vyrastá „kuriatko“. Potrebuje „teplé hniezdo“ a „kvočku“, ktorá ho „zahrieva. Tieto deti nepotrebujú ústavy a sanatóriá, oni potrebujú predovšetkým niekoľko „P“: pochopenie, pochvala, pozitívny prístup, povzbudzovanie, pozornosť,  podpora, poznatky o problematike porúch pozornosti, pomalšie tempo pri výučbe. A k tomu dobre odborne pripravených rodičov, pedagógov a psychológov, prípadne  - u tých najťažších stavov – aj psychiatrov, ktorí poznajú komunikačné stratégie a výchovné techniky, účinné u týchto detí.

     Literatúru aj pomôcky pre deti trpiace špecifickými poruchami učenia a správania je možné zakúpiť v špecializovanej predajni Čierny Peter na Tupolevovej ulici 13 v Bratislave-Peržalke,tel.: 02/63810048, prípadne v internetovom obchode na www.cpeter.sk. Informácie je možné získať aj na wwwstránke občianskeho združenia PreDys – www.predys.szm.sk.

  

Kontakt: PhDr.Renáta Zörklerová
e-mail:
zorkler@centrum.sk 
Občianske združenie PreDys, e-mail:
predys@centrum.sk
www.predys.szm.sk

internetový obchod: www.cpeter.sk