Občianske združenie PreDys

Úvodná stránka
Na predošlú stránku
Občianske združenie PreDys
Definícia ADHD
Obraz ĽMD
Hyperaktívne deti
Psychický a sociálny vývoj
Čo pomáha a škodí deťom
Aby sme ich lepšie chápali
Poruchy učenia
Príčiny
Prečo deti neprospievajú?
Zaujímavé publikácie
Podpora rodičom a učiteľom
Aj také veci sa stávajú ...
 

Anketa:

    

Kontakt:
 predys@centrum.sk
Počet návštev:


 


 
Nová škola ? Plán pre každé dieťa

     Individuálna integrácia v bežnej škole je pre žiaka so zdravotným postihnutím považovaná podľa vyhlášky za prednostnú formu vzdelávania. Zároveň sa ale v inom predpise môžeme dozvedieť, že v špeciálnych školách sa môžu vzdelávať i bežné deti. Nie je to postavené na hlavu? Vytvárame agendu, ktorá umožňuje, aby bolo možné zdravotne postihnuté dieťa integrovať v bežnej triede, a na druhej strane agendu, ktorá prípadne umožní vzdelávanie nepostihnutého dieťaťa v špeciálnej škole. Nemohli by sa deti na základe priania rodičov jednoducho vzdelávať tam, kde je to pre ne najvýhodnejšie?

Český školský systém sa vcelku právom pýšil množstvom špeciálnych škôl a zariadení pre deti, ktoré pre zdravotné obmedzenie potrebovali špeciálny prístup. Oproti tomu v bežných školách učitelia nemuseli vedieť, ako špeciálne pristupovať k postihnutému žiakovi. A hlavne, v jednotnej škole nebolo z princípu možné zabezpečiť výraznejšie odchýlky v obsahu vzdelávania ani v prístupe k jednotlivým žiakom.

Segregácia sa ale netýkala len vzdelávania a detí školského veku. Zo spoločnosti bolo vyčleňované všetko, čo sa výraznejšie odlišovalo a čo mohlo pokaziť priaznivý dojem budovania socializmu.

Prekážky integrácie  

Ligitímna požiadavka, aby sa deti so zdravotným postihnutím mohli vzdelávať spolu s nepostihnutými vrstovníkmi, však stále naráža na rad materiálnych, odborných a ľudských bariér. Napriek tomu, že sa stále sťažujeme na nedostatok financií, darí sa slušne vytvárať materiálne predpoklady. Omnoho zložitejšie sú odborné a úplne najzložitejšie sú potom ľudské prekážky. Veľa učiteľov má v sebe zabudovanú myšlienku, že všetkým žiakom je potrebné merať podľa jedného metra, že všetci musia zvládnuť rovnaké množstvo látky , že škola je miestom, kde sa dieťa naučí prispôsobovať ostatným, kde sa učí zdielať spoločné hodnoty spoločnosti, v ktorej žije a v ktorej bude dospelé.

Už sme sa presvedčili, že jednotný prístup nie je vhodný. Pripúšťame istú individualizáciu. Lenže k nej potrebujeme škatuľkovanie.

 

Nové škatuľky

Dieťa, ktoré sa do príslušnej kategórie dostane, má nárok na špeciálny pedagogický prístup a pripúšťajú sa i odlišnosti v jeho správaní a reagovaní. Dieťa, ktoré sa ocitne mimo kategórií, má smolu. Jeho problémy sú ocenené zlými známkami alebo poznámkami. Ak má Jakub papier na to, že je hyperaktívny, potom keď vykrikuje, nedostane napomenutie triedneho učiteľa.  Ak papier nemá, je disciplinárne potrestaný.

Podľa môjho názoru ide v súčasnosti o prechodné obdobie k omnoho výraznejšej individualizácii prístupu k deťom. Tá jediná môže minimalizovať straty z toho, že školstvo nedokáže efektívne pracovať s výraznejšími odlišnosťami. Napríklad s tým, že jedno dieťa zvládne konkrétnu zručnosť a schopnosť (napríklad čítanie) v piatich rokoch, zatiaľ čo iné normálne dieťa k nej dozrie v ôsmich rokoch.

Vzdelávanie ,,šité“ na dieťa

Vo vzdelaní by sa každému malo dostať zodpovedajúcej starostlivosti podľa jeho potrieb, možností, vývojovej úrovne, doterajšieho vzdelania, záujmov, predstáv rodičov a samozrejme i podľa aktuálnych možností spoločnosti. Vzdelávanie bude musieť byť koncipované striktne individuálne.

Nad každým dieťaťom by si mali opakovane sadnúť učitelia a rodičia, snáď i ďalší odborníci a dohovárať sa, na akej úrovni je, čo už zvládlo, kde má problémy, čo potrebuje pre ďalší pokrok. Pre každé dieťa bude vytvorený individuálny vzdelávací program.

Zároveň je potrebné dohodnúť sa, kto zabezpečí ktorú oblasť. Je totiž celkom dobre možné, že rodičia nebudú požadovať školskú jazykovú výučbu, pretože ju zabezpečia sami na svoje náklady. Dieťa, ktoré závodne športuje, navštevuje výtvarné krúžky, hudobnú školu, nebude možno mať potrebu rozvíjať tieto zručnosti v škole. Hľadať bude potrebné vždy s ohľadom na požiadavky rodiny, konkrétneho dieťaťa a možnosti a ponuku školského systému v mieste, kde žije. Dieťa by pochopiteľne malo splniť minimálne požiadavky školského systému.

Dôležité bude, aby sme pozmenili i vzdelávanie učiteľov. Dnes existujú dve odlišné disciplíny: pedagogika a špeciálna pedagogika. Pedagóg nie je kvalifikovaný v špeciálnej pedagogike a naopak. Integrácia ukazuje neudržateľnosť tohto delenia. Vzhľadom na prelínanie postihnutých a nepostihnutých detí v triedach bude nevyhnutné, aby všetci učitelia boli vzdelávaní tak v pedagogike, ako aj v špeciálnej pedagogike.

 

Václav Mertin
Česká republika

 

ČIERNY PETER  -  Predajňa špecialnych učebných pomôcok