Občianske združenie PreDys

Úvodná stránka
Občianske združenie PreDys
Definícia ADHD
Obraz ĽMD
Hyperaktívne deti
Psychický a sociálny vývoj
Čo pomáha a škodí deťom
Zaujímavé články [nové]
Aby sme ich lepšie chápali
Poruchy učenia
Príčiny
Prečo deti neprospievajú?
Zaujímavé publikácie
Podpora rodičom a učiteľom
Aj také veci sa stávajú ...
 

Anketa:

    

Kontakt:
 predys@centrum.sk
Počet návštev:


 


Poznáte dieťa, ktoré neustále chce byť stredobodom pozornosti? Je impulzívne a netrpezlivé? Skáče Vám do reči? Nedokáže sa sústrediť na jednu činnosť?
 Je nesamostatné? Máte pocit, že  je nápadne nepokojné, či príliš pomalé?
Nepočuje Vás ak mu niečo prikazujete? Rozčuľuje Vás?
 Myslíte si, že by Vaše dieťa mohlo dokázať viac, keby chcelo?
 

Ak na väčšinu otázok ste odpovedali kladne, tak čítajte ďalej,
 lebo ste na správnej adrese! 

Tieto stránky vznikli, aby pomohli deťom 
s ADHD / ADD (ĽMD) - resp. aby pomohli ich rodičom, učiteľom, vychovávateľom,  psychológom, lekárom aby sa lepšie zorientovali 
v danej problematike a následne aby oni pomohli týmto deťom.
 Našim cieľom je predovšetkým nazhromaždiť materiály a upozorniť
 na danú problematiku, poukázať  na často nesprávne
 zaobchádzanie s takýmito deťmi.

Obsah týchto stránok môžete obohatiť aj Vy, ak nám napíšete svoje poznatky a skúsenosti na adresu:
predys@centrum.sk 
alebo použite Diskusné fórum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Je jeden svet, a predsa dva sú svety. Svet detí, ktoré zvládajú školu bez väčších problémov, a svet detí s problémami, pre ktoré sú často považované za lajdákov, slabých žiakov, brzdu triedy či hanbu rodiny. Aj ony sa tešili do školy a páčilo sa im v prvej triede, aj keď dostávali polozamračené či plačúce slniečka a poznámky typu: „Viac sa snaž!“ alebo „Polepši sa!“ „Píš čitateľne a krasopisne!“... Pritom ony sa snažili zo všetkých síl. Majú však veľké problémy s udržaním pozornosti, sústredením, pochopením učiva, písaním, pravopisom, matematikou (sčítaním, odčítaním, násobením či delením), prípadne nemajú dostatok organizačných alebo jazykových schopností.

     Kým sa ich spolužiaci už dávno hrajú, ony sa ešte stále učia. Ich svet je zložitý a komplikovaný. Pretože trpia skrytými hendikepmi,  ktoré na prvý pohľad vôbec nevidieť – ľahkými mozgovými dysfunkciami, v rozsahu od miernych až po ťažké. Sú spojené s odchýlkami funkcie centrálnej nervovej sústavy.    

     Občianske združenie PreDys pomáha tým, ktorých sa dotýka problematika týchto porúch. Ľahké mozgové dysfunkcie (ĽMD) vznikajú väčšinou drobným, minimálnym poškodením centrálnej nervovej sústavy v raných vývinových obdobiach – v čase pred narodením, pri pôrode a aj skoro po pôrode. Táto drobná porucha CNS zapríčiňuje určité odchýlky v správaní a konaní dieťaťa. Prejavujú sa rôznymi kombináciami oslabení vo vnímaní, tvorení pojmov, reči, pamäti, v kontrole pozornosti, popudov alebo motoriky. V súvislosti s takýmito problémami detí sa  vyvíjajú špecifické poruchy učenia: dyslexia – porucha čítania, dysortografia – porucha pravopisu, dyskalkúlia – porucha matematických schopností, dysgrafia – porucha grafického prejavu, najmä písania. Od dieťaťa, ktoré má obe ruky v sadre, nik nečaká, že bude písať úlohy a jesť samo pri stole. Keď má ruky v sadre, znamená to, že má problém. Keď však dieťa píše nečitateľne, veľmi pomaly a s nevýslovnou námahou, keďže trpí špecifickou poruchou písania, jeho ťažkosti sú prehliadané. Je za ne dokonca trestané zlými známkami či početnými poznámkami v žiackej knižke, pretože tento „skrytý“ hendikep, na rozdiel od sadry, nie je vidieť.

     Ide teda o ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže, samo si ich nezavinilo (ani jeho rodičia) a ktoré spočiatku ťažko môže samo ovplyvniť. Mnohé deti s takýmito problémami nie sú ani diagnostikované, pretože v škole sú považované len za „hlúpe či lenivé alebo nevychované či ťažko zvládnuteľné“. Dôsledky týchto porúch – frustrácia a traumatizácia dieťaťa pre školské neúspechy - sú však často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ je dieťa chronicky stresované v škole, je neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, dochádza k narušeniu jeho osobnostného vývoja. Dostáva sa do stavu neznesiteľného napätia. Ak napätie trvá dlhšiu dobu, vyvolá rôzne neurotické príznaky - bolesti hlavy, žalúdka, poruchy spánku, nechutenstvo a pod. Strach, ktorý tieto deti prežívajú, je výrazom ich pocitu bezmocnosti voči ťažkostiam, ktoré majú. Strach vyvoláva bariéry, tie  prispievajú k prehĺbeniu neúspechu, neúspech zvyšuje strach. Je to začarovaný kruh, z ktorého sa dieťa samo, bez aktívnej pomoci dospelých, nedostane. Tieto deti potrebujú individuálny,  tolerantný, trpezlivý prístup zo strany dospelých. Sú často mimoriadne nadané, talentované, tvorivé, iniciatívne a pri správnom vedení sú z nich v dospelosti veľmi úspešní ľudia.

     Správnym prístupom, ktorý nemá byť odsudzujúci, znevažujúci, ale akceptujúci, milujúci, prijímajúci a otvorený postoj ako základ pre pomoc dieťaťa so špeciálnymi potrebami, ako aj poznaním možností náprav týchto hendikepov však môžeme týmto deťom účinne pomôcť a podať pomocnú ruku namiesto nálepky a škatuľky s označením „problémové dieťa“, ktoré je „segregované“ a vylučované z bežného triedneho kolektívu.  Deti, ktorým nebola včas poskytnutá  pomoc, sú náchylnejšie  k antisociálnemu správaniu.

     Cieľom OZ PreDys je zmena postojov k týmto deťom  – z negatívnych na pozitívne, šírenie osvety o týchto hendikepoch v masmédiách. Združenie organizuje prednášky a semináre pre odbornú i laickú verejnosť (informácie o pripravovaných podujatiach možno získať v časopise Pán učiteľ, v predajni Čierny Peter, ako aj na na stránke www.i-psychologia.sk ). Pomáha prekonávať „neviditeľné“ bariéry, predsudky a mýty o deťoch trpiacich týmito poruchami – aby z týchto „škaredých kačiatok“ mohli vyrásť „nádherné labute“.

     OZ Predys sa podieľa aj na tvorbe pomôcok pre tieto deti, napomáha ich zavedeniu do praxe. Iniciovalo vydanie praktických príručiek pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov (viď odporúčaná literatúra), čítanky pre deti s ťažkosťami s čítaním „Základy čítania“, vhodnej nielen pre deti s dyslexiou (poruchou čítania), ale aj na nácvik čítania s porozumením pre žiakov prvého stupňa. Ďalšia pomôcka, „Čitateľské tabuľky“ je určená na rozvoj čitateľských zručností, vhodná je i pre deti z minoritných skupín, ako aj na prevenciu porúch čítania.

     OZ PreDys podporuje vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v bežnom vzdelávacom prúde, kde majú vzory správania v každodennom živote u svojich rovesníkov, zasadzuje sa za inkluzívne vzdelávanie.  Inklúzia je presvedčenie, že ľudia pracujú a žijú v prostrediach, kde sa stretávajú s ľuďmi rôznych názorov, záujmov, vyznaní, rôzneho etnického pôvodu, s ľuďmi zdravými, chorými, postihnutými – a deti každého veku sa majú učiť v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá ich budúcemu pracovnému a životnému prostrediu. Inkluzívne vzdelávanie nie je nič iné ako dobré vyučovanie. Znamená organizovať vyučovanie tak, aby sa rešpektovali potreby každého jednotlivého dieťaťa, čo umožňuje vyhovieť aj potrebám dieťaťa zdravotne znevýhodneného a zároveň zvyšuje kvalitu učenia všetkých detí. Inklúzia znamená dať každému dieťaťu to, čo práve potrebuje.

     Rodina je pre dieťa s ĽMD nielen prvým, ale často, žiaľ, aj posledným útočiskom. Rodina je ako škrupinka, v ktorej vyrastá „kuriatko“. Potrebuje „teplé hniezdo“ a „kvočku“, ktorá ho „zahrieva. Tieto deti nepotrebujú ústavy a sanatóriá, oni potrebujú predovšetkým niekoľko „P“: pochopenie, pochvala, pozitívny prístup, povzbudzovanie, pozornosť,  podpora, poznatky o problematike porúch pozornosti, pomalšie tempo pri výučbe. A k tomu dobre odborne pripravených rodičov, pedagógov a psychológov, prípadne  - u tých najťažších stavov – aj psychiatrov, ktorí poznajú komunikačné stratégie a výchovné techniky, účinné u týchto detí.

     Literatúru aj pomôcky pre deti trpiace špecifickými poruchami učenia a správania je možné zakúpiť v špecializovanej predajni Čierny Peter na Tupolevovej ulici 13 v Bratislave-Peržalke,tel.: 02/63810048, prípadne v internetovom obchode na www.cpeter.sk. Informácie je možné získať aj na wwwstránke občianskeho združenia PreDys – www.predys.szm.sk.

 

Kontakt: PhDr.Renáta Zörklerová
e-mail: zorkler@centrum.sk 
Občianske združenie PreDys,
e-mail: predys@centrum.sk
www.predys.szm.sk

internetový obchod: www.cpeter.sk
 

 

ČIERNY PETER  -  Predajňa špecialnych učebných pomôcok